Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. "Twórców Polskiej Miedzi" w Jędrzychowie

O Szkole

Przedszkole

 

projekty edukacyjne

swietlica szkolna

wolontariat

samorzad uczniowski

biblioteka

 

Logowanie

BIP

Polkowice

Logo Polkowic

Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie jest miejscem, które sprzyja nauce zarówno dzieciom zdrowym, jak i dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pod pojęciem ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi trzeba rozumieć zarówno dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i te, które mają trudności w realizacji standardów wymagań programowych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo - percepcyjnego (niższe niż przeciętne możliwości intelektualne,  a także dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), zdrowotnego (dzieci przewlekle chore) oraz ograniczeń środowiskowych (dzieci emigrantów, dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo). Takie rozumienie specjalnych potrzeb edukacyjnych ma na celu wdrożenie  i urzeczywistnienie idei wyrównywania szans edukacyjnych oraz integracji wszystkich uczniów.

W naszej szkole zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów oraz specjaliści:

  • surdopedagodzy,
  • logopeda,
  • psycholog,
  • pedagog,
  • socjoterapeuta,
  • specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju uczniów z autyzmem,
  • specjalista uprawniony do prowadzenia zajęć EEG Biofeedback,
  • specjalista uprawniony do prowadzenia terapii metodą Warnkego,
  • specjalista uprawniony do prowadzenia terapii SI (integracji sensorycznej).

Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowane są klasy integracyjne, w których oprócz nauczyciela prowadzącego, uczniowie otrzymują pomoc nauczyciela współorganizującego proces kształcenia integracyjnego i specjalnego. Oddziały integracyjne liczą do 20 uczniów, w tym do 5 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podstawowym aspektem pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest rzetelna diagnoza dziecka. Zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje dla ucznia Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny zawierający zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych, a w szczególności form i metod pracy, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oferujemy następujące zajęcia: terapia pedagogiczna, rewalidacja indywidualna, terapia EEE Biofeedback, terapia logopedyczna, bajkoterapia, psychoterapia indywidualna, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne oraz inne zajęć o charakterze terapeutycznym.

Terapią grupową i indywidualną objęte są dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi m.in. z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. W celu zapewnienia optymalnej realizacji potrzeb uczniów ściśle współpracujemy z rodzicami naszych uczniów oraz z wieloma instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka.

Istotą integracji w naszej szkole jest indywidualne podejście do każdego dziecka, a głównym celem pracy - stymulowanie jego rozwoju, rozwijanie aktywności własnej, włączenie w życie szkoły. Uczniowie biorą udział w zajęciach artystycznych, muzycznych, ruchowych, czytelniczych. Uczestniczą w wydarzeniach szkolnych: konkursach, wystawach plastycznych, przedstawieniach teatralnych, spotkaniach tematycznych, wycieczkach, akcjach charytatywnych. W ciągu dnia organizowane są zajęcia indywidualne. Ważne jest, aby działaniom stymulującym oraz kompensacyjnym towarzyszyły starania o przełamywanie oporu i niechęci dzieci do siebie samych i wyzwalanie optymizmu i wiary w siebie. Fundamentalną sprawą jest zapewnienie dzieciom miłości, akceptacji własnej inności, bezpieczeństwa.

Szkoła przystosowana jest dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo: zainstalowano windę oraz wybudowano podjazdy i łącznik, który umożliwia przejście do sali gimnastycznej oraz pomieszczeń sanitarnych przystosowanych dla dzieci niepełnosprawnych.

Dzieciom z gminy Polkowice zapewniamy bezpłatny dojazd szkolnymi busami, dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, pod opieką opiekuna.

W naszej szkole jest czas na naukę, ale i na zabawę. Uczniowie realizują różne projekty, biorą udział w zajęciach na krytym basenie Aquapark, wyjeżdżają na turnusy „Zielonej Szkoły”, biorą udział w lokalnych uroczystościach i imprezach środowiskowych, przeglądach i turniejach. Do dyspozycji uczniów jest także biblioteka, świetlica szkolna, sala gimnastyczna oraz tereny rekreacyjno – sportowe.  

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły oraz inne dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rodzice”/ Dokumenty do pobrania.

 inter

krysiainter

samochodziki

    

 

 

              

 

 

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie Rights Reserved.