Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


          Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

    im. "Twórców Polskiej Miedzi" w Jędrzychowie

O Szkole

Aktywna tablica

Przedszkole

Rewalidacja 

DoradztwoZawodowe

projekty edukacyjne

swietlica szkolna

WolontariatSamorzad

biblioteka

biblioteka

 

Logowanie

BIP

Polkowice

Logo Polkowic

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie jest miejscem, które sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci zdrowych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pod pojęciem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kryją się:
- dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- dzieci, które mają trudności w realizacji standardów wymagań programowych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo - percepcyjnego (niższe niż przeciętne możliwości intelektualne,  zaburzenia koncentracji uwagi, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), zdrowotnego (choroby przewlekłe) oraz ograniczeń środowiskowych,
- dzieci zdolne.
Takie rozumienie specjalnych potrzeb edukacyjnych ma na celu wdrożenie i urzeczywistnienie idei wyrównywania szans edukacyjnych oraz integracji wszystkich uczniów.

W naszej szkole zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów i nauczyciele współorganizujący kształcenie uczniów oraz specjaliści:

- surdopedagodzy,
- logopedzi,
- psycholog,
- pedagog,
- socjoterapeuta,
- doradca zawodowy,
- terapeuci ucznia ze spektrum zaburzeń autystycznych,
- specjalista uprawniony do prowadzenia zajęć EEG Biofeedback,
- specjalista uprawniony do prowadzenia terapii metodą Tomatisa,
- specjalista uprawniony do prowadzenia terapii metodą Warnkego,
- specjalista uprawniony do prowadzenia terapii SI (integracji sensorycznej).

 

W szkole funkcjonują klasy integracyjne, w których oprócz nauczyciela prowadzącego, uczniowie otrzymują pomoc nauczyciela współorganizującego proces kształcenia integracyjnego i specjalnego. Oddziały integracyjne liczą do 20 uczniów, w tym do 5 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, z których jedna to niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, tworzone są oddziały specjalne, których liczebność regulują odrębne przepisy. 

Podstawowym aspektem pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest rzetelna diagnoza dziecka. Zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje dla ucznia Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny zawierający zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych, a w szczególności form i  metod pracy oraz zajęć rewalidacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. W celu zapewnienia optymalnej realizacji potrzeb uczniów ściśle współpracujemy z rodzicami oraz z wieloma instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka.

Zgodnie z maksymą „zdolności ludzkie są bogactwem każdej społeczności” w szkole opracowano Szkolny System Wspierania Uzdolnień oparty na wielopłaszczyznowych działaniach wspomagających stymulację rozwoju dzieci zdolnych. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia artystyczne, sportowe, językowe, przedmiotowe zarówno na terenie placówki, jak i podczas wykładów, warsztatów, seminariów prowadzonych przez uczelnie wyższe lub instytucje kulturalne. 

Istotą integracji w naszej szkole jest indywidualne podejście do każdego dziecka, a głównym celem pracy - stymulowanie jego rozwoju, rozwijanie aktywności własnej, włączenie w życie szkoły. Uczniowie realizują różnorodne projekty, biorą udział w zajęciach pływania na krytym basenie Aquapark, wyjeżdżają na turnusy zielonej i białej szkoły, uczestniczą w lokalnych uroczystościach i imprezach środowiskowych, przeglądach i turniejach. Ważne jest, aby wszelkim działaniom stymulującym oraz kompensacyjnym towarzyszyły starania o przełamywanie oporu i niechęci dzieci do siebie samych i wyzwalanie optymizmu i wiary w siebie. Fundamentalną sprawą jest zapewnienie dzieciom miłości, akceptacji własnej inności, bezpieczeństwa.

Szkoła przystosowana jest dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo: zainstalowano windę oraz wybudowano podjazdy i łącznik, który umożliwia przejście do sali gimnastycznej oraz pomieszczeń sanitarnych przystosowanych dla dzieci niepełnosprawnych. Do dyspozycji uczniów pozostaje biblioteka, świetlica szkolna i stołówka, sala gimnastyczna oraz tereny rekreacyjno – sportowe.  Dzieciom niepełnosprawnym z gminy Polkowice zapewniamy bezpłatny dojazd szkolnymi busami, dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, pod opieką opiekuna.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły oraz inne dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty. 

 

 inter

krysiainter

samochodziki

    

 

 

              

 

 

 

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie Rights Reserved.