Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


          Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

    im. "Twórców Polskiej Miedzi" w Jędrzychowie

O Szkole

Aktywna tablica

Przedszkole

Rewalidacja 

DoradztwoZawodowe

projekty edukacyjne

swietlica szkolna

WolontariatSamorzad

biblioteka

biblioteka

 

Logowanie

BIP

Polkowice

Logo Polkowic

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  I SPECJALNYMI

IM. TWÓRCÓW POLSKIEJ MIEDZI W JĘDRZYCHOWIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

“Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz,

jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

J. Korczak

Wstęp

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka.

Wychowanie to proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej, to zjawiska związane
z oddziaływaniem środowiska społecznego i przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego tożsamość, osobowość, postawy, oddziaływania, mające prowadzić do pożądanych zmian    
w funkcjonowaniu jednostek i grup.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie jest efektem współpracy grona pedagogicznego, przedstawicieli rodziców oraz uczniów. Podstawą opracowania programu były: diagnoza przeprowadzona przez specjalistów z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce, priorytety MEiN, priorytety kuratora oświaty na bieżący rok szkolny oraz wyniki ewaluacji programu w poprzednim roku szkolnym. Wszystkie zaplanowane w programie działania wychowawcze i profilaktyczne ukierunkowane zostały na pełną realizację założonych celów.

AKTY PRAWNE regulujące opracowanie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997, Nr 78 poz.483 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2020 r. poz.1327);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;
  • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii,
  • Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV,
  • Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży,
  • Narodowy Program Zdrowia.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082);
 • Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r, ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991r;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i placówkach;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu  oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii;

Programy narodowe i krajowe:

WYCHOWANIE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ SZKOŁY.

Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji. W realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń
z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.

ZADANIA SZKOŁY:

 1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości i wrażliwości na prawdę i dobro a także ofiarności, współpracy, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
  i etnicznej;
 3. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny, współpraca z rodzicami w zakresie poznania potrzeb dziecka, pomoc rodzicom w procesie wychowawczym;
 4. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 5. Rozwijanie kompetencji takich jak: samodzielność, innowacyjność i kreatywność;
 6. Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 7. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 8. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 9. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 10. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 11. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 12. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 13. Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 14. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych w związku z Covid 19, zachowań bezpiecznych i odpowiedzialnych za zdrowie własne i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki.
 15. Kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej, które powinno sprzyjać rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.
 16. Dbałość o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, dla osób mniej sprawnych i starszych, kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowań proekologicznych.
 17. Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej ucznia, wspieranie jego zainteresowań  i uzdolnień.
 18. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa narodowego.
 19. Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem.
 20. Wszechstronny rozwój ucznia w sferze intelektualnej, psychicznej, zdrowotnej i moralnej.
 21. Dbanie o zdrowie własne i innych związku z Covid 19, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
 22. Wzmocnienie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, aktywna współpraca z rodzicami uczniów, środowiskiem lokalnym.
 23. Zapewnienie bezpiecznych warunków podczas pobytu w szkole, przyjaznej atmosfery sprzyjającej nauce z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 24. Rozwijanie poczucia własnej godności, kształtowanie postawy akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, dla uczniów z niepełnosprawnościami.
 25. Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 26. Kształtowanie postaw prozdrowotnych w związku z Covid 19, profilaktyka zachowań ryzykownych.
 27. Wzmocnienie edukacji ekologicznej, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 28. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych, uwrażliwianie na prawdę i dobro, rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 29. Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla uczniów, wspieranie ucznia  w indywidualnym i wszechstronnym rozwoju.

Ponadto zadaniem szkoły jest:


PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie funkcjonuje na miarę swoich możliwości psychofizycznych w rodzinie, klasie, szkole, środowisku lokalnym. Jest przygotowany do życia we współczesnym świecie. Pozytywnie patrzy na siebie i innych. Ma świadomość celów edukacyjnych, naukę traktuje jako coś ciągłego i oczywistego.

Jest kulturalny i uczciwy wobec innych. W sytuacjach trudnych jest opanowany, potrafi zachować się odpowiedzialnie i asertywnie.

Jest ciekawy świata. Z pasją i kreatywnością rozwija swoje zainteresowania. Z optymizmem patrzy w przyszłość, prezentuje postawę twórczą wobec napotkanych problemów.

Potrafi współpracować w zespole. Jest empatyczny i otwarty na innych. W sposób komunikatywny przedstawia swoje poglądy. Dostrzega problemy swoje i innych, w razie potrzeby służy pomocą i potrafi o nią poprosić.

Jest pracowity, sumienny i konsekwentny. Dotrzymuje terminów, dobrze planuje swoje działania, szanując jednocześnie czas innych osób.

Jest patriotą. Szanuje tradycję i kulturę swojego narodu, jednocześnie wykazując się tolerancją wobec innych kultur czy tradycji.

Dba o zdrowie swoje i innych ludzi oraz posiada umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Świadomie kreuje swoją przyszłość. Zna własna wartość, jest krytycznym obserwatorem wobec otaczającego go świata.

WARTOŚCI:
Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wartości to rzeczy i sprawy ważne i pożądane. To życiowe drogowskazy, standardy myśli, postaw i zachowań. Mówią o tym, kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych ludzi. Decydują o kryteriach ocen, decyzji i wyborów. Najważniejszymi wartościami społeczności są: tolerancja, przyjaźń, praca, mądrość, radość, rodzina, zdrowie, wiedza, wolność, patriotyzm, bezpieczeństwo, miłość, szczęście, prawda, odpowiedzialność, szacunek.

CELE OGÓLNE:

CELE SZCZEGÓŁOWE:                    

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH:

 

Cele

Sposoby realizacji

Wzmocnienie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, aktywna współpraca z rodzicami uczniów, środowiskiem lokalnym.

Współpraca z rodzicami/ opiekunami oraz instytucjami

Działalność Rady Rodziców – promowanie inicjatyw rodzicielskich.

Konsultacje dla rodziców/ opiekunów - spotkania z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem szkolnym.

Angażowanie rodziców w życie szkoły.

Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji: rodzinnej, materialnej - współpraca z instytucjami na rzecz pomocy rodzinie.

Warsztaty dla rodziców wzbogacające kompetencje rodzicielskie „Pozwól dziecku marzyć”, pedagogizacja rodziców.

Zapewnienie bezpiecznych warunków podczas pobytu w szkole, przyjaznej atmosfery sprzyjającej nauce z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole.

Organizowanie spotkań dla uczniów z  pracownikami Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności karnej nieletnich.

Systematyczna kontrola bezpieczeństwa uczniów podczas pełnienia dyżurów śródlekcyjnych przez nauczycieli.

Zapoznanie uczniów z instrukcjami obowiązującymi      
w razie ogłoszenia alarmu tzw. próbne alarmy, drogi ewakuacyjne na terenie szkoły.

Realizacja programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” w klasie I.

Tworzenie pozytywnego klimatu szkoły.

Zajęcia integracyjne dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole.

Przygotowanie zajęć o tematyce adaptacyjnej dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami dziecka, ucznia, człowieka.

Organizacja klasowych i szkolnych wycieczek, wspólnych wyjazdów do teatru, kina i muzeów. Realizacja programu rządowego MEiN „Poznaj Polskę”.

Organizacja imprez klasowych i szkolnych o charakterze rozrywkowym, charytatywnym, kulturalnym.

Informowanie o bieżących wydarzeniach szkolnych na stronie internetowej szkoły.

Dbanie o realizację obowiązku szkolnego.

Systematyczny monitoring realizacji obowiązku szkolnego.

Wyjaśnianie przyczyn nieobecności uczniów w szkole, pomoc uczniom i rodzicom w prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego.

Współpraca z Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską i Sądem Rodzinnym w zakresie dbałości o  realizowanie obowiązku szkolnego przez uczniów.

Nagradzanie uczniów za wysoką frekwencję.

Bezpieczne korzystanie                     z technologii cyfrowych.

Warsztaty dla uczniów z zakresu cyberprzemocy, fonoholizmu.

Informowanie o podstawowych zasadach ochrony danych osobowych – RODO.

Właściwe i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych np. Facebook itp.

Uczenie rozsądnego korzystania z najnowszych urządzeń cyfrowych.

Wykorzystanie technik multimedialnych podczas zajęć szkolnych, TIK.

Rozwijanie poczucia własnej godności, kształtowanie postawy akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Integracja uczniów niepełnosprawnych ze sprawnymi rówieśnikami

Tworzenie oddziałów integracyjnych i specjalnych.

Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów i rodziców informujące o codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami.

Organizowanie imprez integracyjnych mających na celu zwiększenie świadomości na temat niepełnosprawności.

Kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania swoich stanów emocjonalnych, poczucia własnej wartości, dawania i otrzymywania wsparcia.

Podejmowanie tematów dotyczących sfery emocjonalnej i społecznej człowieka podczas zajęć z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Współdziałanie uczniów i nauczycieli przy realizacji różnego rodzaju zadań szkolnych.

Zachęcanie uczniów do aktywnego udziału
i samodzielnego organizowania akcji i przedsięwzięć na terenie szkoły i poza nią. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu.

Promowanie talentów uczniów na forum całej szkoły oraz poza nią, rozwijanie zainteresowań, stwarzanie okazji do osiągania sukcesów na miarę swoich możliwości przez wszystkich uczniów.

Rozwijanie tolerancji i szacunku do drugiego człowieka.  

Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

Kształtowanie postawy przynależności do klasy, szkoły

Organizowanie imprez klasowych, szkolnych.

Samopomoc koleżeńska – pomoc nowym oraz słabszym uczniom.

Reprezentowanie szkoły w konkursach, uroczystościach itp.

Organizowanie zajęć tematycznych związanych
z patronem szkoły, przekazywanie uczniów idei szkoły integracyjnej.

Rozwijanie samorządności, przygotowanie do pełnienia ról zawodowych i społecznych.

Przeprowadzenie wyborów do SU, samorządów klasowych.

Wspieranie członków SU w inicjatywach i akcjach orgaznizowanych w szkole.

Pomoc w wyborze kierunku kształcenia po szkole ponadpodstawowej.

Rozwijanie tożsamości narodowej       i europejskiej.

Realizacja projektu edukacyjnego: „Wokół Świętego Sebastiana”.

Udział uczniów w imprezach i konkursach o tematyce regionalnej, patriotycznej: np. Dzień Niepodległości.

Apele okolicznościowe.

Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych.

Korzystanie z oferty lokalnych instytucji kultury.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych w związku z Covid 19, profilaktyka zachowań ryzykownych.

Podejmowanie działań prozdrowotnych w związku           z Covid 19, profilaktyka uzależnień.

Informowanie rodziców o możliwościach szczepienia dzieci na terenie naszej gminy.

Przestrzeganie zasad higieny, zaleceń GIS w związku  z Covid 19 oraz pracowanych procedur.

Diagnoza zagrożenia środowiska szkolnego uzależnieniami i systematyczne analizowanie uzyskanych wyników- badanie uczniów prowadzone przez Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki.

Profilaktyka uzależnień. Warsztaty, spektakle profilaktyczne, konkursy dla uczniów.

Realizacja programów profilaktycznych, współpraca    
z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce w/w zakresie, Teatrem „Kurtyna” w Krakowie.

Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez uczniów.

Współpraca z pielęgniarką szkolną, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Komendą Powiatową Policji w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych.

Przeciwdziałanie   agresji i  przemocy w środowisku szkolnym.

Działania o charakterze interwencyjnym, uczenie rozwiązywania problemów bez przemocy.

Współpraca z rodzicami uczniów w zakresie niwelowania niepożądanych zachowań, współpraca z psychologiem szkolnym.

Warsztaty dla uczniów, zajęcia relaksacyjne na temat sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Spotkanie z przedstawicielami Policji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich.

Współpraca z kuratorami sądowymi, pracownikami instytucji działających na rzecz pomocy rodzinie.

Propagowanie zdrowego stylu życia.

Ukazywanie młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu: wycieczki, rozwijanie pasji i uzdolnień, koła zainteresowań, zajęcia sportowe.

Realizacja zajęć z zakresu propagowania zdrowego odżywiania i zapobiegania zaburzeniom odżywiania. Zapobieganie otyłości i nadwadze, spotkanie
z dietetykiem.

Przeprowadzanie akcji szkolnych promujących zdrowy styl życia: Piknik Zdrowia itp.

Organizowanie konkursów o tematyce prozdrowotnej.

Pierwsza pomoc przedmedyczna – zasady udzielania pierwszej pomocy.

Wzmocnienie edukacji ekologicznej, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Ochrona środowiska, szacunek dla przyrody.

Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska        
w najbliższym otoczeniu – segregacja odpadów.

Poruszanie tematyki dotyczącej dbałości o środowisko naturalne, ochrony przyrody i ekologii.

Udział w akcjach o charakterze ekologicznym np. „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, współpraca            
z Nadleśnictwem Lubin.

Obserwacje przyrodnicze, wycieczki przyrodnicze np. do Parku Wrocławskiego w Lubinie.

Konkursy ekologiczne dla uczniów.

Wprowadzanie uczniów w świat wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych, uwrażliwianie na prawdę i dobro, rozbudzanie ciekawości poznawczej.

Kształtowanie umiejętności nawiązywania właściwych relacji międzyludzkich, respektowanie norm społecznych.

Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia.

Tworzenie kontraktów klasowych.

Wdrażanie prawidłowych nawyków kulturalnego zachowania w miejscach życia codziennego.

Zwrócenie szczególnej uwagi na kulturę języka.

Promowanie postawy szacunku, tolerancji w stosunku do innych ludzi, mniej sprawnych, starszych.

Konwencja Praw Człowieka – zapoznanie uczniów            
z podstawowymi dekretami.

Rozwijanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do rozwijania pasji, zainteresowań, uzdolnień.

Motywowanie uczniów do nauki, kontynuowania nauki                 w szkole ponadpodstawowej, ukierunkowanie na zdobycie zawodu zgodnego z profilem umiejętności, możliwości i zainteresowań.

Motywowanie do udziału w konkursach szkolnych            
i pozaszkolnych.

Tworzenie warunków do osiągania sukcesów dla każdego ucznia naszej szkoły.

Działalność kół zainteresowań.

Tworzenie innowacji pedagogicznych, aktywny udział  w projektach edukacyjnych.

Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla uczniów, wspieranie ucznia w indywidualnym i wszechstronnym rozwoju.

Udzielanie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, wyrównywanie szans edukacyjnych, minimalizowanie zaburzeń rozwojowych uczniów.

Udzielanie wsparcia psychologicznego – pedagogicznego dla uczniów w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią Covid 19.

Konsultacje psychologa i pedagoga szkolnego dla uczniów z problemami emocjonalnymi. Konsultacje dla rodziców, współpraca     z pracownikami PPP
w Polkowicach.

Realizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z zaleceniami PPP lub na wniosek rodzica.

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, realizacja zaleceń PPP.

Kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu uzyskania pełnego obrazu przyczyn trudności szkolnych.

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własny rozwój.

Rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Realizacja zadań wynikających z Wewnątrzszkolnego Programu Doradztwa Zawodowego.

Spotkania z przedstawicielami Szkół Powiatu Polkowickiego – przygotowanie do wyboru dalszej drogi kształcenia.

Wdrażanie do ustawicznego uczenia się i samodoskonalenia.

Wprowadzanie uczniów w świat kultury - udział w spektaklach filmowych i teatralnych odbywających się na terenie placówek kulturalnych, współpraca z Centrum Kultury w Polkowicach.          

Działania realizowane będą w ciągu roku szkolnego 2021/22 również z uwzględnieniem nauczania hybrydowego lub zdalnego. Realizatorami programu będą: Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści, pielęgniarka szkolna oraz przedstawiciele zewnętrznych instytucji
i zaproszeni goście.

EWALUACJA:

Program Wychowawczo-Profilaktyczny może ulegać modyfikacji w razie zmieniającej się sytuacji wychowawczej w szkole. Na bieżąco będzie analizowana skuteczność programu, monitorowane będą działania a okresowo dokonywana ewaluacja.

Na podstawie szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego wychowawcy klas tworzą klasowe programy wychowawczo-profilaktyczne.

Sposoby zbierania informacji:

 • rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami;
 • analiza dokumentów;
 • ankiety;

                 Modyfikację programu opracowały: Monika Danielkiewicz, Agnieszka Gadulska

Załącznik nr 1

Wyniki ankiety dla uczniów klas VI – VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie Wykonawca: Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce.

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie Rights Reserved.