Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie.

Osoby niepełnosrawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc.  Na parkingu przyszkolnym wyznaczono jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Przy wejściu głównym do budynku szkoły i do budynku przedszkola oraz do sali gimnastycznej znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Wchodząc do budynku, osoba niepełnosprawna ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem obsługi, który w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy w przemieszczaniu się w budynku szkoły. W budynku szkoły znajdują się pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, tj. toalety i prysznic oraz winda dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma pętli indukcyjnych. Brakuje również oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.